STT Tên dự án Năm thực hiện Trạng thái
1 Nhiệm vụ: “Mua sắm thiết bị và gia hạn license cho các thiết bị thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” 2022 Đã hoàn tất
2 Nhiệm vụ: “Đầu tư mua sắm bổ sung, nâng cấp hạ tầng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”. 2022 Đã hoàn tất
3 Gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022" 2022 Đã hoàn tất
4 Gói thầu: “Bản quyền Chứng thư số GloablSign Domain Wildcard SSL cho domain: *.gialai.org.vn” 2022 Đã hoàn tất
5 Gói thầu: “Bảo trì hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai” 2022 Đã hoàn tất
6 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai” 2022 Đã hoàn tất
7 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” 2022 Đã hoàn tất
8 Gói thầu: “Thuê máy chủ ảo phục vụ duy trì các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh (máy chủ ảo Smart Cloud)” 2022 Đã hoàn tất
9 Gói thầu: “Sửa chữa thiết bị lưu điện 40 KVA tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh” 2022 Đã hoàn tất
10 Nhiệm vụ: “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin” năm 2021. 2021 Đã hoàn tất
11 Gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”. 2021 Đã hoàn tất
12 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” Thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”. 2021 Đã hoàn tất
13 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai” Thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”. 2021 Đã hoàn tất
14 Gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” năm 2021 2021 Đã hoàn tất
15 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” Thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”. 2020 Đã hoàn tất
16 Gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”. 2020 Đã hoàn tất
17 Gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” Thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”. 2020 Đã hoàn tất
18 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai” Thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”. 2020 Đã hoàn tất
19 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh” Thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”. 2020 Đã hoàn tất
20 Gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2019 2019 Đã hoàn tất