23/02/2021

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 95.000.000 đồng.3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công...

23/02/2021

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai...

02/06/2020

Gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm...

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.2. Tổng mức kinh phí: 712.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn...

15/05/2020

Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp...

1. Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 1.234.317.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi bốn...

19/02/2020

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.2. Tổng mức kinh phí: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn...

18/02/2020

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 178.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu đồng...

17/02/2020

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai2. Tổng mức kinh phí: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)3. Đơn vị...

11/10/2019

Gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai...

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 725.520.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng...

29/01/2019

Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh...

1. Tên nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 178.200.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng...

29/01/2019

Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của...

1. Nhiệm vụ:  Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai2. Tổng mức kinh phí: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)3. Đơn vị chủ...