STT Tên dự án Năm
1 Quyết toán năm 2017 Năm 2017

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 17A/QĐ-TTCNTT&TT 11/03/2020
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2019 2019 Biểu số 3 05/02/2020
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2019 2019 Biểu số 3 03/01/2020
4 Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 26A/QĐ-TTCNTT&TT 08/11/2019
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019 2019 Biểu số 3 12/10/2019
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
8 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019” 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 16A/QĐ-TTCNTT&TT 21/06/2019
9 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 2019 Biểu số 3 05/04/2019
10 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2019” 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 04A/QĐ-TTCNTT&TT 17/01/2019
11 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 08/01/2019

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 17A/QĐ-TTCNTT&TT 11/03/2021
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020 2020 Biểu số 3 02/02/2021
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2020 2020 Biểu số 3 07/01/2021
4 Công khai điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 46/QĐ-TTCNTT&TT 29/12/2020
5 Công khai điều chỉnh dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 45/QĐ-TTCNTT&TT 26/11/2020
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2020 2020 Biểu số 3 05/10/2020
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2020 2020 Biểu số 3 07/07/2020
8 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2020 2020 Biểu số 3 07/07/2020
9 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 36A/QĐ-TTCNTT&TT 26/06/2020
10 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2020 2020 Biểu số 3 03/04/2020
11 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 05/QĐ-TTCNTT&TT 13/03/2020
12 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 05/QĐ-TTCNTT&TT 11/02/2020
13 Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 09/01/2020
14 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 03/01/2020

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 22/QĐ-TTCNTT&TT 29/04/2022
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2021 2021 Biểu số 3 18/02/2022
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2021 2021 Biểu số 3 12/01/2022
4 Công khai điều chỉnh giảm dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 42/QĐ-TTCNTT&TT 24/12/2021
5 Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 26A/QĐ-TTCNTT&TT 24/11/2021
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2021 2021 Biểu số 3 08/10/2021
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
8 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
9 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 16A/QĐ-TTCNTT&TT 13/04/2021
10 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2021 2021 Biểu số 3 07/04/2021
11 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02A/QĐ-TTCNTT&TT 05/02/2021
12 Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 01/02/2021
13 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 01/QĐ-TTCNTT&TT 08/01/2021

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 2022 Biểu số 3 18/02/2023
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2022 2022 Biểu số 3 12/01/2023
3 Công khai điều chỉnh giảm dự toán nguồn kinh phí còn lại trong quá trình thực hiện dự toán chi thường xuyên năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 53/QĐ-TTCNTT&TT 30/12/2022
4 Công khai điều chỉnh giảm kinh phí chi thường xuyên năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 51/QĐ-TTCNTT&TT 28/12/2022
5 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 11/10/2022
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2022 2022 Biểu số 3 06/07/2022
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2022 2022 Biểu số 3 06/07/2022
8 Công khai điều chỉnh dự toán chi tiết nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022” 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 23/QĐ-TTCNTT&TT 29/04/2022
9 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022 2022 Biểu số 3 07/04/2022
10 Công khai dự toán kinh phí nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022” 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 07A/QĐ-TTCNTT&TT 23/02/2022
11 Công bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 19/01/2022
12 Công dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 13/01/2022

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai phân bổ kinh phí cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 32/QĐ-TTCNTT&TT 08/08/2023
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 10/07/2023
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2023 2023 Biểu số 3 10/07/2023
4 Công khai điều chỉnh dự toán kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ sang dự toán kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ năm 2023 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 29a/QĐ-TTCNTT&TT 06/07/2023
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023 2023 Biểu số 3 17/04/2023
6 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm kinh phí năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 13/QĐ-TTCNTT&TT 11/04/2023
7 Công khai dự toán kinh phí nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2023” 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 5A/QĐ-TTCNTT&TT 13/03/2023
8 Công bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 2A/QĐ-TTCNTT&TT 19/01/2023
9 Công dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 52/QĐ-TTCNTT&TT 29/12/2022