STT Tên dự án Năm
1 Quyết toán năm 2017 Năm 2017

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 17A/QĐ-TTCNTT&TT 11/03/2020
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2019 2019 Biểu số 3 05/02/2020
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2019 2019 Biểu số 3 03/01/2020
4 Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 26A/QĐ-TTCNTT&TT 08/11/2019
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019 2019 Biểu số 3 12/10/2019
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
8 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019” 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 16A/QĐ-TTCNTT&TT 21/06/2019
9 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 2019 Biểu số 3 05/04/2019
10 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2019” 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 04A/QĐ-TTCNTT&TT 17/01/2019
11 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 08/01/2019

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 17A/QĐ-TTCNTT&TT 11/03/2021
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020 2020 Biểu số 3 02/02/2021
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2020 2020 Biểu số 3 07/01/2021
4 Công khai điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 46/QĐ-TTCNTT&TT 29/12/2020
5 Công khai điều chỉnh dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 45/QĐ-TTCNTT&TT 26/11/2020
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2020 2020 Biểu số 3 05/10/2020
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2020 2020 Biểu số 3 07/07/2020
8 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2020 2020 Biểu số 3 07/07/2020
9 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 36A/QĐ-TTCNTT&TT 26/06/2020
10 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2020 2020 Biểu số 3 03/04/2020
11 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 05/QĐ-TTCNTT&TT 13/03/2020
12 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 05/QĐ-TTCNTT&TT 11/02/2020
13 Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 09/01/2020
14 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 03/01/2020

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 22/QĐ-TTCNTT&TT 29/04/2022
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2021 2021 Biểu số 3 18/02/2022
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2021 2021 Biểu số 3 12/01/2022
4 Công khai điều chỉnh giảm dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 42/QĐ-TTCNTT&TT 24/12/2021
5 Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 26A/QĐ-TTCNTT&TT 24/11/2021
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2021 2021 Biểu số 3 08/10/2021
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
8 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
9 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 16A/QĐ-TTCNTT&TT 13/04/2021
10 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2021 2021 Biểu số 3 07/04/2021
11 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02A/QĐ-TTCNTT&TT 05/02/2021
12 Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 01/02/2021
13 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 01/QĐ-TTCNTT&TT 08/01/2021

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 2022 Biểu số 3 18/02/2023
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2022 2022 Biểu số 3 12/01/2023
3 Công khai điều chỉnh giảm dự toán nguồn kinh phí còn lại trong quá trình thực hiện dự toán chi thường xuyên năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 53/QĐ-TTCNTT&TT 30/12/2022
4 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 11/10/2022
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2022 2022 Biểu số 3 06/07/2022
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2022 2022 Biểu số 3 06/07/2022
7 Công khai điều chỉnh dự toán chi tiết nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022” 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 23/QĐ-TTCNTT&TT 29/04/2022
8 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022 2022 Biểu số 3 07/04/2022
9 Công khai dự toán kinh phí nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022” 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 07A/QĐ-TTCNTT&TT 23/02/2022
10 Công bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 19/01/2022
11 Công dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 13/01/2022
12 Công khai điều chỉnh giảm kinh phí chi thường xuyên năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 51/QĐ-TTCNTT&TT 28/12/2021

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023 2023 Biểu số 3 17/04/2023
2 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm kinh phí năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 13/QĐ-TTCNTT&TT 11/04/2023
3 Công khai dự toán kinh phí nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2023” 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 5A/QĐ-TTCNTT&TT 13/03/2023
4 Công bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 2A/QĐ-TTCNTT&TT 19/01/2023
5 Công dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 52/QĐ-TTCNTT&TT 29/12/2022