STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020 2020 Biểu số 3 02/02/2021
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2020 2020 Biểu số 3 07/01/2021
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2020 2020 Biểu số 3 05/10/2020
4 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2020 2020 Biểu số 3 07/07/2020
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2020 2020 Biểu số 3 07/07/2020
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2020 2020 Biểu số 3 03/04/2020