STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 22/QĐ-TTCNTT&TT 29/04/2022
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2021 2021 Biểu số 3 18/02/2022
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2021 2021 Biểu số 3 12/01/2022
4 Công khai điều chỉnh giảm dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 42/QĐ-TTCNTT&TT 24/12/2021
5 Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 26A/QĐ-TTCNTT&TT 24/11/2021
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2021 2021 Biểu số 3 08/10/2021
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
8 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
9 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 16A/QĐ-TTCNTT&TT 13/04/2021
10 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2021 2021 Biểu số 3 07/04/2021
11 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02A/QĐ-TTCNTT&TT 05/02/2021
12 Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 01/02/2021
13 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 01/QĐ-TTCNTT&TT 08/01/2021