I. Lãnh đạo trung tâm CNTT & TT tỉnh Gia Lai:
1. Thông tin liên hệ:

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Nguyễn Dũng
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0985 029 956
- Email: dungn.stttt@gialai.gov.vn

femme-96.png

- Họ và tên: Bà Trần Thị Bích Thủy
- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại di động : 0905 200 982
- Email: thuyttb.stttt@gialai.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ:
* Giám đốc Trung tâm:
a) Giám đốc Trung tâm được giao Lãnh đạo, quản lý Trung tâm; trực tiếp giúp và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về mọi hoạt động của Trung tâm theo Quyết định số 127/QĐ-STTTT ngày 04/10/2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm.
b) Là chủ tài khoản thứ nhất, phụ trách công tác tài chính, công tác tổ chức của Trung tâm.
c) Có trách nhiệm phân công cho Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách, theo dõi, chỉ đạo trực tiếp các phòng, bộ phận chuyên môn hoặc ủy quyền xử lý những công việc đột xuất khác.
d) Quyết định các chủ trương, kế hoạch và các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại của Trung tâm.
đ) Có trách nhiệm quản lý viên chức, người lao động thuộc Trung tâm; Phân công công việc cho viên chức, người lao động phù hợp với mô tả vị trí việc làm; Điều hành, kiểm tra việc thực hiện công việc và sự phối hợp hoạt động giữa các viên chức, người lao động trong Trung tâm; Tôn trọng và tạo điều kiện cho viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao;
e) Làm đầu mối trong phối hợp công tác với các phòng thuộc Sở TT&TT có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.
g) Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện vượt quá thẩm quyền hoặc phức tạp có liên quan đến các phòng thuộc Sở hoặc các cơ quan, đơn vị khác phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở phụ trách trước khi thực hiện.
h) Chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Trung tâm và có nhiệm vụ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về Sở theo quy định. Trong trường hợp đột xuất, Lãnh đạo Sở có thể yêu cầu báo cáo một số vấn đề hoặc nội dung công việc cụ thể.
* Phó Giám đốc Trung tâm:
a) Phó Giám đốc là người tham mưu, giúp Giám đốc giải quyết một số lĩnh vực theo quyết định phân công và theo ủy quyền của Giám đốc. Đồng thời phải báo cáo kịp thời với Giám đốc những nội dung công việc đã giải quyết.
b) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc sự vụ hàng ngày của các phòng chức năng theo Quyết định phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm báo cáo với Giám đốc tình hình hoạt động của các phòng, bộ phận được phân công phụ trách và tham mưu đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động của các phòng, bộ phận đó trong thời gian tiếp theo trong các cuộc họp định kỳ nêu tại Điều 12 của quy chế này.
c) Trong phạm vi giải quyết công việc, những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải báo cáo xin ý kiến của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Lãnh đạo Sở và pháp luật về toàn bộ công việc được phân công phụ trách.
d) Trong thời gian Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc đảm nhiệm phần việc do Giám đốc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Lãnh đạo Sở và pháp luật về toàn bộ - 5 - công việc được giao giải quyết.
đ) Tùy theo yêu cầu thực tế, Giám đốc Trung tâm có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tài khoản thứ hai của Trung tâm và được phân cấp ký, giải quyết các khoản thu, chi theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm; ký kết một số hợp đồng kinh tế, các loại văn bản khác (có văn bản ủy quyền riêng).

II. Các phòng chuyên môn:
1. Phòng Tổng hợp:
a. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Tham mưu công tác tài chính, tổ chức, thi đua khen thưởng và công tác hậu cần; tham mưu kế hoạch hoạt động của Trung tâm;
+ Thực hiện công tác tư vấn các dự án công nghệ thông tin và truyền thông.   
+ Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá phục vụ mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và các hoạt động tuyên truyền khác.
b. Thông tin liên hệ:
- Điện thoại cơ quan: 0269 3600066

femme-96.png

- Họ và tên: Bà Mang Thị Phương Dung
- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0935 183 332
- Email: dungmtp.stttt@gialai.gov.vn

femme-96.png

- Họ và tên: Bà Đặng Thị Thùy Vân
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 0914 433 956
- Email: vandtt.stttt@gialai.gov.vn


- Họ và tên: Bà Mai Xuân Hương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại di động: 0977990616
- Email: huongmx.stttt@gialai.gov.vn
 


- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Hà Thanh
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động:  0397889306
- Email: thanhnth.stttt@gialai.gov.vn
 

2. Phòng Nghiệp vụ: 
a. Chức năng, nhiệm vụ:
+ Quản lý, vận hành khai thác hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu (Hosting) của tỉnh.
+ Thực hiện khảo sát thu thập thông tin phục vụ quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
+ Thu thập, phân tích, cảnh báo sớm nguy cơ tấn công mạng , nghiên cứu xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin và kết nối mạng.
+ Tham mưu đánh giá an toàn thông tin mạng và công tác điều phối hoạt động ứng cứu sự cố máy tính và mạng internet.
b. Thông tin liên hệ:
- Điện thoại cơ quan: 0269 3512282

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Huỳnh
- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0905 27 28 69
- Email: huynhnv.stttt@gialai.gov.vn
 

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Nguyễn Tiến Cường
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 0935 647 775
- Email: cuongnt.stttt@gialai.gov.vn

 
 

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Hà Đức Mẫn
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động:
0983450987

- Email: manhd.stttt@gialai.gov.vn
 
brown-man-icon.png
- Họ và tên: Ông Nguyễn Hùng Anh
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại di động: 
0913 831832

- Email: anhnh.stttt@gialai.gov.vn

3. Phòng Đào tạo - Ứng dụng:
a. Chức năng, nhiệm vụ:
+ Quản lý, vận hành các phần mềm hệ thống và các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
+ Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh; triển khai thực hiện phát triển các ứng dụng về lĩnh vực công nghệ thông tin, đề tài khoa học...
+Thực hiện công tác đào tạo, dịch vụ bảo trì các hệ thống thông tin cho các tổ chức cá nhân.
+ Nghiên cứu các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử.
b. Thông tin liên hệ:
- Điện thoại cơ quan: 0269 3567878

brown-man-icon.png
- Họ và tên: Ông Nguyễn Khương Duy
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại di động: 0987 547 879
- Email: duynk.stttt@gialai.gov.vn

femme-96.png

- Họ và tên: Bà Lê Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 0986 543 876
- Email: huyenltt.stttt@gialai.gov.vn


- Họ và tên: Ông Phan Minh Quang
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động:
0905888169

- Email: quangpm.stttt@gialai.gov.vn