STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai điều chỉnh giảm dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 42/QĐ-TTCNTT&TT 24/12/2021
2 Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 26A/QĐ-TTCNTT&TT 24/11/2021
3 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 16A/QĐ-TTCNTT&TT 13/04/2021
4 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02A/QĐ-TTCNTT&TT 05/02/2021
5 Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 01/02/2021
6 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 01/QĐ-TTCNTT&TT 08/01/2021