STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai phân bổ kinh phí cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 32/QĐ-TTCNTT&TT 08/08/2023
2 Công khai điều chỉnh dự toán kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ sang dự toán kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ năm 2023 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 29a/QĐ-TTCNTT&TT 06/07/2023
3 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm kinh phí năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 13/QĐ-TTCNTT&TT 11/04/2023
4 Công khai dự toán kinh phí nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2023” 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 5A/QĐ-TTCNTT&TT 13/03/2023
5 Công bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 2A/QĐ-TTCNTT&TT 19/01/2023
6 Công dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 52/QĐ-TTCNTT&TT 29/12/2022