09/07/2019

Dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2019

Dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2019

05/04/2019

Đánh giá thực hiện thu - chi quý I năm 2019

Đánh giá thực hiện thu - chi quý I năm 2019Tải đây

08/01/2019

Công khai dự toán ngân sách

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ