STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 17A/QĐ-TTCNTT&TT 11/03/2020
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2019 2019 Biểu số 3 05/02/2020
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2019 2019 Biểu số 3 03/01/2020
4 Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 26A/QĐ-TTCNTT&TT 08/11/2019
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019 2019 Biểu số 3 12/10/2019
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
8 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019” 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 16A/QĐ-TTCNTT&TT 21/06/2019
9 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 2019 Biểu số 3 05/04/2019
10 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2019” 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 04A/QĐ-TTCNTT&TT 17/01/2019
11 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 08/01/2019