31/03/2018

Quyết toán năm 2017

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 của...