11/05/2021

Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích...

1. Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 2.157.740.000. đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy...

10/05/2021

Nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm...

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.2. Tổng mức kinh phí: 829.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng)3. Đơn vị...

05/04/2021

Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm...

Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.

05/04/2021

Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm...

Tên gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

23/02/2021

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 95.000.000 đồng.3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công...

23/02/2021

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai...

01/07/2020

Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.

Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.

02/06/2020

Gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm...

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.2. Tổng mức kinh phí: 712.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn...

15/05/2020

Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp...

1. Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 1.234.317.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi bốn...

15/05/2020

Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu...

Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.

19/02/2020

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.2. Tổng mức kinh phí: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn...

18/02/2020

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 178.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu đồng...

17/02/2020

Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của...

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai2. Tổng mức kinh phí: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)3. Đơn vị...

11/10/2019

Gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai...

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 725.520.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng...

29/01/2019

Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh...

1. Tên nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 178.200.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng...

29/01/2019

Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của...

1. Nhiệm vụ:  Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai2. Tổng mức kinh phí: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)3. Đơn vị chủ...