STT Tên dự án Năm thực hiện Trạng thái
1 Nhiệm vụ: “Thuê dịch vụ hỗ trợ vận hành hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và vận hành hệ thống LGSP tỉnh Gia Lai”. 2023 Đang triển khai
2 Nhiệm vụ: “Mua sắm thiết bị máy tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn”. 2023 Đang triển khai
3 Nhiệm vụ: “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 2023 Đã hoàn tất
4 Gói thầu: “Sửa chữa thiết bị lưu điện UPS” 2023 Đã hoàn tất
5 Gói thầu: “Bảo trì hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai” 2023 Đang triển khai
6 Nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2023”. 2023 Đang triển khai
7 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” 2023 Đang triển khai
8 Thuê máy chủ ảo phục vụ thiết lập hệ thống ngăn chặn tấn công mạng bảo vệ các hệ thống thuộc hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (Máy chủ ảo Smart Cloud) 2023 Đã hoàn tất
9 Gói thầu: “Duy trì đường truyền Leasedline 100Mb (08 IP tĩnh)” 2023 Đang triển khai
10 Gói thầu: “Duy trì đường truyền FTTH Fiber 100VIP+block (16 IP tĩnh)” 2023 Đang triển khai
11 Nhiệm vụ: “Mua sắm thiết bị và gia hạn license cho các thiết bị thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” 2022 Đã hoàn tất
12 Nhiệm vụ: “Đầu tư mua sắm bổ sung, nâng cấp hạ tầng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”. 2022 Đã hoàn tất
13 Gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022" 2022 Đã hoàn tất
14 Nhiệm vụ: “Thuê dịch vụ hỗ trợ vận hành hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và vận hành hệ thống LGSP tỉnh Gia Lai”. 2022 Đang triển khai
15 Nhiệm vụ: “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 2022 Đã hoàn tất
16 Gói thầu: “Bản quyền Chứng thư số GloablSign Domain Wildcard SSL cho domain: *.gialai.org.vn” 2022 Đã hoàn tất
17 Gói thầu: “Bảo trì hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai” 2022 Đã hoàn tất
18 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai” 2022 Đã hoàn tất
19 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” 2022 Đã hoàn tất
20 Gói thầu: “Thuê máy chủ ảo phục vụ duy trì các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh (máy chủ ảo Smart Cloud)” 2022 Đã hoàn tất