Nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021” .

10/05/2021

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
2. Tổng mức kinh phí: 829.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng).
3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2021.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 90/QĐ-STTTT ngày 10/5/2021 của của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021  829.400.000 Kinh phí Quản lý hành chính năm 2021 Đấu thầu rộng rãi qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II năm
2021
Trọn gói  90 ngày
(Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng).
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20210519481-00, ngày 10/5/2021 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.
7. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 20/QĐ-TTCNTT&TT ngày 11/5/2021 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông: - Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.
8. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT): Theo Quyết định số 26/QĐ-TTCNTT&TT ngày 31/5/2021 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”.
9. Thông báo mời thầu: số 20210604464-00 ngày 02/6/2021 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.