STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 10/07/2023
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2023 2023 Biểu số 3 10/07/2023
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023 2023 Biểu số 3 17/04/2023