STT Tên dự án Năm thực hiện Trạng thái
1 Nhiệm vụ: “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 2023 Đang triển khai
2 Gói thầu: “Sửa chữa thiết bị lưu điện UPS” 2023 Đang triển khai
3 Gói thầu: “Bảo trì hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai” 2023 Đang triển khai
4 Nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2023”. 2023 Đang triển khai
5 Gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” 2023 Đang triển khai
6 Thuê máy chủ ảo phục vụ thiết lập hệ thống ngăn chặn tấn công mạng bảo vệ các hệ thống thuộc hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (Máy chủ ảo Smart Cloud) 2023 Đang triển khai
7 Nhiệm vụ: “Thuê dịch vụ hỗ trợ vận hành hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và vận hành hệ thống LGSP tỉnh Gia Lai”. 2022 Đang triển khai
8 Nhiệm vụ: “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 2022 Đang triển khai