11/05/2021

Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích...

1. Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.2. Tổng mức kinh phí: 2.157.740.000. đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy...

10/05/2021

Nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm...

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.2. Tổng mức kinh phí: 829.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng)3. Đơn vị...