Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

24/05/2023

- Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông. Đại diện là Ông Lê Thanh Nguyên – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT – Gia Lai. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. (Theo Giấy uỷ quyền số 1733/GUQ-VNPT VNP-KTPCTT ngày 28/4/2023 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông).
- Giá trúng thầu: 7.575.870.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng). (Giá trúng thầu bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan).
- Phân kỳ thanh toán: Tổng giá trúng thầu/ 03 lần thanh toán. Cụ thể:
+ Năm 2023: 2.525.290.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng). 
+ Năm 2024: 2.525.290.000 đồng  (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng). 
+ Năm 2025: 2.525.290.000 đồng  (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng). 
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng (03 năm): 36 tháng, được tính từ ngày hai bên nghiệm thu, bàn giao đưa dịch vụ vào vận hành, sử dụng.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, 17 huyện, thị xã, thành phố; 21 Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và tại hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai).