STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2021 2021 Biểu số 3 07/04/2021