STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 46/QĐ-TTCNTT&TT 29/12/2020
2 Công khai điều chỉnh dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 45/QĐ-TTCNTT&TT 26/11/2020
3 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 36A/QĐ-TTCNTT&TT 26/06/2020
4 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 05/QĐ-TTCNTT&TT 13/03/2020
5 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 05/QĐ-TTCNTT&TT 11/02/2020
6 Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 09/01/2020
7 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 03/01/2020