STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 2022 Biểu số 3 18/02/2023
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2022 2022 Biểu số 3 12/01/2023
3 Công khai điều chỉnh giảm dự toán nguồn kinh phí còn lại trong quá trình thực hiện dự toán chi thường xuyên năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 53/QĐ-TTCNTT&TT 30/12/2022
4 Công khai điều chỉnh giảm kinh phí chi thường xuyên năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 51/QĐ-TTCNTT&TT 28/12/2022
5 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 11/10/2022
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2022 2022 Biểu số 3 06/07/2022
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2022 2022 Biểu số 3 06/07/2022
8 Công khai điều chỉnh dự toán chi tiết nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022” 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 23/QĐ-TTCNTT&TT 29/04/2022
9 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022 2022 Biểu số 3 07/04/2022
10 Công khai dự toán kinh phí nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022” 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 07A/QĐ-TTCNTT&TT 23/02/2022
11 Công bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 19/01/2022
12 Công dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 13/01/2022