VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
Trụ sở của Trung tâm đặt tại địa chỉ: số 105, đường Hùng Vương, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Trung tâm có chức năng giúp Sở TT&TT thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ của Trung tâm
Xây dựng, trình Giám đốc Sở TT&TT kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để tham mưu cho Sở trong công tác quản lý Nhà nước và triển khai ứng dụng về Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) trên địa bàn tỉnh;
Quản lý, vận hành các hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của tỉnh được Sở TT&TT giao nhiệm vụ quản lý, duy trì và sử dụng; thực hiện các nhiệm vụ công ích, các đề án, dự án về TT&TT; thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực CNTT&TT; phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở TT&TT để thẩm định kỹ thuật các công trình, dự án về CNTT&TT; tham gia việc duy trì, phát triển trang thông tin điện tử (Website) và các ứng dụng công nghệ thông tin khác của Sở TT&TT.
Tư vấn, tham gia triển khai và giám sát việc thực hiện việc ứng dụng CNTT&TT trong hiện đại hóa nền hành chính và các giao dịch điện tử ở tỉnh; thu thập, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyên biệt phục vụ yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xây dựng và duy trì các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tổ chức nghiên cứu, tư vấn, lập dự án, thiết kế, giám sát, thi công các dự án đầu tư trong lĩnh vực CNTT&TT; tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các dự án về CNTT&TT với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Nghiên cứu, tiếp nhận thử nghiệm, giúp đỡ, chuyển giao và phát triển các phần mềm ứng dụng; nghiên cứu và phát triển công nghệ mã nguồn mở; tư vấn quản trị, xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của tỉnh và nhu cầu xã hội. Thực hiện các dịch vụ bảo trì hệ thống, cho thuê hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông.
Nghiên cứu ứng dụng và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên mạng thông tin của tỉnh; tổ chức ứng cứu, xử lý, khắc phục những sự cố liên quan đến mạng máy tính cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và nhu cầu xã hội.
Phối hợp, liên kết với các đơn vị có chức năng đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về CNTT&TT; tham gia tập huấn kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông theo nhu cầu xã hội.
Nghiên cứu công nghệ, nhu cầu thị trường và sản phẩm CNTT&TT, cung cấp thông tin về thị trường CNTT&TT cho các cá nhân trong và ngoài nước theo yêu cầu; tham gia xuất bản các ấn phẩm, bản tin về CNTT&TT theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức các sự kiện liên quan đến CNTT&TT; thực hiện hợp tác, liên kết và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền và các vấn đề được uỷ quyền của Giám đốc Sở TT&TT, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo các quy định của pháp luật.
Tham mưu với Giám đốc Sở TT&TT trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo; công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý; công tác thi đua khen thưởng và công tác tuyển dụng, kỷ luật, cho thôi việc đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm theo đúng các quy định của pháp luật.
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các phong trào, các hoạt động xã hội.
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao với Sở TT&TT; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở TT&TT giao.