STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2019 2019 Biểu số 3 05/02/2020
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2019 2019 Biểu số 3 03/01/2020
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019 2019 Biểu số 3 12/10/2019
4 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 2019 Biểu số 3 05/04/2019