STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 2022 Biểu số 3 18/02/2023
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2022 2022 Biểu số 3 12/01/2023
3 Công khai điều chỉnh giảm dự toán nguồn kinh phí còn lại trong quá trình thực hiện dự toán chi thường xuyên năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 53/QĐ-TTCNTT&TT 30/12/2022
4 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 11/10/2022
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2022 2022 Biểu số 3 06/07/2022
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2022 2022 Biểu số 3 06/07/2022
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022 2022 Biểu số 3 07/04/2022
8 Công khai điều chỉnh giảm kinh phí chi thường xuyên năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 51/QĐ-TTCNTT&TT 28/12/2021