Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

19/04/2022

- Tên nhà thầu: Trung tâm Tư vấn, Thiết kế và Tích hợp hệ thống. Địa chỉ: Số 1A – Phố Quan Hoa – Phường Quan Hoa – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Giá trúng thầu (tạm tính): 30.927.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu chín trăm hai mươi bảy ngàn đồng chẵn). (Giá gói thầu đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan khác).
(Giá trị thanh toán thực tế sẽ theo giá trị được phê duyệt chính thức của cơ quan có thẩm quyền).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.