Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

30/01/2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

File báo cáo công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
Tải file tại đây.