Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018”

16/07/2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018”.

File báo cáo công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018” của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
Tải tệp tin tại đây.