Thông báo mời thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”.

24/05/2021

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
- Giá gói thầu: 829.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thông báo mời thầu: số 20210604464-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Các tin khác