Thông báo mời chào hàng gói thầu "Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai 2021"

24/05/2021

Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số KHLCNT: 20210521522-00 thời điểm đăng tải: 09 giờ 19 phút, ngày 11/5/2021 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Số E-TBMT: 20210559650-00 thời điểm đăng tải: 09 giờ 33 phút, ngày 24/5/2021 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Các tin khác