Thông báo mời thầu gói thầu: "Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021"

02/06/2021

Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Tên gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số KHLCNT: 20210519481-00 thời điểm đăng tải: 15 giờ 31 phút ngày 10/5/2021 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Số E-TBMT: số 20210604464-00 thời điểm đăng tải: 08 giờ 48 phút ngày 02/6/2021 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Các tin khác