Thông báo mời chào hàng gói thầu "Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai 2020"

15/05/2020

Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.

Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
Số KHLCNT: 20200442373 - 01 thời điểm đăng tải: 16 giờ 45 phút, ngày 17/4/2020 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Số E-TBMT: 20200536207 - 00 thời điểm đăng tải: 16 giờ 53 phút, ngày 15/5/2020 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Các tin khác