Thông báo về việc bán tài tản, công cụ dụng cụ thanh lý của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

26/07/2021

Thông báo về việc bán tài tản, công cụ dụng cụ thanh lý của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cụ thể như sau:
- File Thông báo bán tài sản
- Mẫu đơn đăng ký mua tài sản