Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

16/11/2022

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT năm 2022 như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 3, Mục II, Kế hoạch số 104/KH-STTTT.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Số lượng chỉ tiêu : 01 chỉ tiêu
- File Kế hoạch tuyển dụng
- File Quyết định phê duyệt tuyển dụng viên chức