Dự toán (khái toán) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) hạng mục gói thầu: “Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

07/04/2022

- Gói thầu: Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu (tạm tính): 30.927.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu chín trăm hai mươi bảy ngàn đồng chẵn).
- Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế năm 2022.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2022
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20220445389 trên Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia.