Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”.

13/02/2020

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Giá gói thầu: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 2 năm 2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.