Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai”

23/02/2021

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 91.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cấp năm 2021.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2021
6. Phạm vi thực hiện: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”.
7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 23a/QĐ-STTTT ngày 10/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”;
STT Tên gói thầu Giá gói thầu
(đồng)
Nguồn vốn
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng

1
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
91.200.000
Ngân sách tỉnh cấp năm 2021 Chỉ định thầu rút gọn Quý I năm 2021 Trọn gói 11 tháng


8. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 05/QĐ-TTCNTT&TT ngày 22/02/2021 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông:
1/ Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2/ Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
3/ Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
4/ Ông Hà Đức Mẫn - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
5/ Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp,thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.
Quyêt định số 05
9. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 13/QĐ-TTCNTT&TT ngày 25/02/2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”