Tổng quan SME 2015 1

Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, giám sát thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông.

Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, giám sát thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông.

Lập dự án xây dựng công trình về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông.

Lập dự án xây dựng công trình về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông.

Quản lý, giám sát việc xây dựng, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh. 

Quản lý, giám sát việc xây dựng, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ, thiết kế, phát triển, kiểm thử và cung cấp các sản phẩm về các lĩnh vực trên; khai thác các cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin và truyền thông.

Thực hiện dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ, thiết kế, phát triển, kiểm thử và cung cấp các sản phẩm về các lĩnh vực trên; khai thác các cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin và truyền thông.
Tổng quan SME 2015 4