> Sản phẩm > Dịch vụ > Dịch vụ mạng và hạ tầng
 
Tổng quan SME 2015 1

Triển khai, quản trị, vận hành, giám sát, theo dõi, đề xuất kế hoạch nâng cấp, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện các dịch vụ bảo mật mạng và an toàn thông tin trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông.

 
Thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số