> Sản phẩm > Dịch vụ > Đào tạo tin học ứng dụng
 
Tổng quan SME 2015 1

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ nhu cầu phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông của tỉnh.

 

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT.

 

Tổ chức các hoạt động đào tạo, đào tạo nâng cao, chuyên sâu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật; phổ biến, cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo các trình độ (khi được cơ quan thẩm quyền cho phép) theo các lĩnh vực chuyên ngành;

 Tổng quan SME 2015 4
Tổng quan SME 2015 5

Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng CNTT-TT, về quản lý và triển khai các chương trình, dự án CNTT-TT cho cán bộ công chức trong các cơ quan của tỉnh;