Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Sửa chữa thiết bị lưu điện 40 KVA tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.

10/05/2022

- Gói thầu: Sửa chữa thiết bị lưu điện 40 KVA tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Giá gói thầu: 90.374.400 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu ba trăm bảy mươi bốn ngàn bốn trăm đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2022.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2022
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
- Số KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: 20220519004-00