Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

30/07/2018

- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 756.110.900 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu, một trăm mười ngàn, chín trăm đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2018.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8 năm 2018
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.