Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”.

10/05/2021

- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
- Giá gói thầu: 829.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20210519481-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.