Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”.

02/06/2020

- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
- Giá gói thầu: 712.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6 năm 2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20210519481-00 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.