Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”

13/02/2021

- Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.