Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.

05/04/2021

Tên gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
Tên gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.
Địa điểm: Tỉnh Gia Lai.
Tổng mức đầu tư: 860.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi triệu đồng)
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.