Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”.

05/04/2021

Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.

Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”.
Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
Địa điểm: Tỉnh Gia Lai.
Tổng mức đầu tư: 2.157.740.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)
Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp kinh tế.