Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”.

19/06/2017

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Giá gói thầu: 249.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2017.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2/ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 20/6/2017.
3/ Thời gian mở thầu: 8h00 phút ngày 27/6/2017.