Thông báo mời chào hàng gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

16/08/2018

1/ Thông tin gói thầu:
- Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Giá gói thầu: 756.110.900 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu, một trăm mười ngàn, chín trăm đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí Quản lý hành chính năm 2018.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2/ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Ngày 22/8/2018.
- Thời gian mở thầu: 9 giờ 00 phút ngày 29/8/2018.

Các tin khác