Tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan

31/10/2017

Công văn số: 1099/STP-HCTP ngày 30/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan. (Nội dung cụ thể được đăng tải theo file đính kèm tại đây).