THỜI GIAN CẤP PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG GIẢM CÒN 15 NGÀY

23/12/2016

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Cụ thể, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp; trong khi trước đây, thời gian này được quy định là 45 ngày làm việc.
Tương tự, Nghị định cũng giảm thời gian gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông từ 40 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc. Theo đó, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông muốn gia hạn Giấy phép tiến hành gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn tới cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông ít nhất 60 ngày trước ngày giấy phép hết hạn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông sẽ xem xét, quyết định gia hạn giấy phép trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp chỉ được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành; đồng thời, phải có tổ chức bộ máy và nhân lực đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật và phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
TV.