52% ứng dụng đang chia sẻ dữ liệu của bạn – Tìm hiểu xem những apps vi phạm nhiều nhất

17/03/2021

Dữ liệu cá nhân của bạn là một trong những tài sản quý giá nhất mà bạn sỡ hữu. Cung cấp quá nhiều thông tin và ai đó, họ có thể sử dụng nó để đánh cắp danh tính của bạn. Hầu hết chúng ta đều nhận thức được những cạm bẫy và đều thực hiện các bước để ngăn chặn bất kỳ hành vi lợi dụng nào.