Lĩnh vực hoạt động

Tổng quan SME 2015 1

Tư vấn, xây dựng các hệ thống thông tin quản lý và các giải pháp tin học hóa.

Cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống CNTT.

Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm tin học thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Tư vấn, xây dựng các hệ thống thông tin quản lý;phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm tin học thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
Tổng quan SME 2015 5

Cho thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ Internet.

Cho thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ Internet.

Đào tạo các chứng chỉ, lập trình viên, kỹ thuật viên theo chương trình Aptech. Đào tạo bồi dưỡng Tin học cho cán bộ công chức, viên chức chuyên ngành CNTT.

Đào tạo các chứng chỉ, lập trình viên, kỹ thuật viên theo chương trình Aptech. Đào tạo bồi dưỡng Tin học cho cán bộ công chức, viên chức chuyên ngành CNTT.
Tổng quan SME 2015 4

Cung cấp các thiết bị tin học và viễn thông.

Cung cấp các thiết bị tin học và viễn thông.
Tổng quan SME 2015 6
Liên hệ >>

Giới thiệu >>

Quá trình hình thành và phát triển >>

Cơ cấu tổ chức >>

Lĩnh vực hoạt động >>

Hệ thống đại lý >>