Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo trung tâm CNTT & TT tỉnh Gia Lai:
Thông tin liên hệ:

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Nguyễn Dũng
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 
0269 3600066
- Email: dungn.stttt@gialai.gov.vn

femme-96.png

- Họ và tên: Bà Trần Thị Bích Thủy
- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại di động : 0269 3600066
- Email: thuyttb.stttt@gialai.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn:
1. Phòng Tổng hợp:
a. Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tham mưu công tác tài chính, tổ chức, thi đua khen thưởng và công tác hậu cần; tham mưu kế hoạch hoạt động của Trung tâm;
+ Thực hiện công tác tư vấn các dự án công nghệ thông tin và truyền thông.   
+ Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá phục vụ mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và các hoạt động tuyên truyền khác.
b. Thông tin liên hệ:
- Điện thoại cơ quan: 0269 3600066

femme-96.png

- Họ và tên: Bà Mang Thị Phương Dung
- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0935 183 332
- Email: dungmtp.stttt@gialai.gov.vn

femme-96.png

- Họ và tên: Bà Đặng Thị Thùy Vân
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 0914 433 956
- Email: vandtt.stttt@gialai.gov.vn


- Họ và tên: Bà Mai Xuân Hương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại di động: 0977990616
- Email: huongmx.stttt@gialai.gov.vn
 


- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Hà Thanh
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động:  0397889306
- Email: thanhnth.stttt@gialai.gov.vn
 

2. Phòng Nghiệp vụ: 
a. Chức năng, nhiệm vụ:
+ Quản lý, vận hành khai thác hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu (Hosting) của tỉnh.
+ Thực hiện khảo sát thu thập thông tin phục vụ quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
+ Thu thập, phân tích, cảnh báo sớm nguy cơ tấn công mạng , nghiên cứu xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin và kết nối mạng.
+ Tham mưu đánh giá an toàn thông tin mạng và công tác điều phối hoạt động ứng cứu sự cố máy tính và mạng internet.
b. Thông tin liên hệ:
- Điện thoại cơ quan: 0269 3512282

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Huỳnh
- Chức vụ: Phó Trường phòng 

- Điện thoại di động: 0905 27 28 69
- Email: huynhnv.stttt@gialai.gov.vn
 

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Nguyễn Tiến Cường
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 0935 647 775
- Email: cuongnt.stttt@gialai.gov.vn

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Hoàng
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 
- Email: hoangnv.stttt@gialai.gov.vn

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Hà Đức Mẫn
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động:
0983450987

- Email: manhd.stttt@gialai.gov.vn
 
3. Phòng Đào tạo - Ứng dụng:
a. Chức năng, nhiệm vụ:
+ Quản lý, vận hành các phần mềm hệ thống và các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
+ Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh; triển khai thực hiện phát triển các ứng dụng về lĩnh vực công nghệ thông tin, đề tài khoa học...
+Thực hiện công tác đào tạo, dịch vụ bảo trì các hệ thống thông tin cho các tổ chức cá nhân.
+ Nghiên cứu các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử.
b. Thông tin liên hệ:
- Điện thoại cơ quan: 0269 3567878

brown-man-icon.png
- Họ và tên: Ông Nguyễn Khương Duy
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại di động: 0987 547 879
- Email: duynk.stttt@gialai.gov.vn

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Nguyễn Hải Cường
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 01644 004 634
- Email: cuongnh.stttt@gialai.gov.vn
brown-man-icon.png
- Họ và tên: Ông Nguyễn Hùng Anh
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại di động: 
0913 831832

- Email: anhnh.stttt@gialai.gov.vn

femme-96.png

- Họ và tên: Bà Lê Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 0986 543 876
- Email: huyenltt.stttt@gialai.gov.vn

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Ông Trần Nam Giang
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động: 0931 633 833
- Email: giangtn.stttt@gialai.gov.vn


- Họ và tên: Ông Phan Minh Quang
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại di động:
0905888169

- Email: quangpm.stttt@gialai.gov.vn
Liên hệ >>

Giới thiệu >>

Quá trình hình thành và phát triển >>

Cơ cấu tổ chức >>

Lĩnh vực hoạt động >>

Hệ thống đại lý >>