Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018

04/07/2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và  Truyền thông báo cáo Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018

File công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
Tải tập tin tại đ​ây